torsdag 9 januari 2020


Blogginlägg 2020-01: Om projekt Kollegial handledning i MI för rehab-koordinatorer

Varför detta projekt ?

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och enligt Försäkringskassan står psykisk ohälsa för ca hälften av alla sjukskrivningar i Sverige. Psykisk ohälsa medför stort mänskligt lidande och stora kostnader för samhället enligt SKR och därför finns den relativt nya och viktiga funktionen rehab-koordinator (REKO) i vården med syfte att, så tidigt som möjligt i sjukskrivningen, koordinera insatser för att patienten ska kunna återgå i arbete/sysselsättning. Funktionen är utvärderad 2018 av HSf.

 

Samtalet är REKO:s främsta verktyg. För att underlätta för patienten att förändra sina levnadsvanor tex öka fysisk aktivitet för att uppnå förbättrad psykisk hälsa för att kunna återgå i arbete kan Motiverande samtal, MI, användas.

MI är en evidensbaserad, personcentrerad samtalsstil som REKO bör kunna.  

 

Varför det? Studier visar att följsamheten kan öka och motståndet minska då ”MI-utövaren”  strävar efter att ge patienten möjlighet att formulera och förankra sina egna skäl till att genomföra beteendeförändringar.

Forskning visar också att regelbunden handledning i samtalsstilen Motiverande samtal, MI, behövs för att bibehålla/utveckla MI-färdigheter efter avslutad grundkurs.

 

Därför har projekt Kollegial handledning i MI startat och pågår för REKO under 2019-2020 på APC. Projektet vänder sig till alla REKO i Region Stockholm, idag drygt 60 personer, som gått en grundkurs i MI. 

 

Vilket syfte har projektet ?

Syftet med projektet är att stärka tilltron till den egna förmågan att genomföra MI- samtal med patienter sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

 

Vad består den kollegiala handledningen i MI för REKO av ?

Den kollegiala regelbundna handledningen i MI  består av fyra fysiska träffar a 2-3 timmar per år och leds av projektledaren.  Det ”kollegiala” består i att det enbart är REKO som deltar vilket visat sig vara uppskattat då REKO-funktionen är nystartad och under utveckling och då arbetsuppgifterna är specifika.

 

Deltagarna övar via rollspel och realplay på olika MI-samtalsfärdigheter.

Deltagarna uppmuntras att ta med inspelade patientsamtal, alltid med patientens skriftliga samtycke, som lyssnas på vid handledningstillfället för att få återkoppling på - i MI anda; det vill säga, präglat av välvilja och acceptans. I ett tillåtande klimat kan frågor som ” hur hade jag kunnat göra annorlunda, bättre ?” eller ” vad och hur hade jag kunnat säga för att hjälpa patienten att öka sin motivation ?” dyka upp och diskuteras.

 

I tidigare projekt har återkopplingen beskrivits som ”stärkande och inspirerande” även om det också ”kan vara svårt och skrämmande att dela samtal med andra” deltagare. Därför är det viktigt att gruppklimatet upplevs som tryggt, tillåtande och stödjande vilket betonas då återkopplingen ges i MI-anda det vill säga med välvilja och acceptans.

 

Slutligen, uppmuntras deltagarna att skicka in sina inspelade samtal till kodningslaboratorium för objektiv bedömning vilket kan upplevas som ett stort steg att ta. Deltagaren kan därför förbereda sig och uppmuntras kollegialt under handledningens gång och själv välja om hen vill skicka in samtal för bedömning.

 

Vad har vi genomfört under 2019 ?

Ett tjugotal personer har, under 2019, deltagit i fem olika grupper vid totalt 13 handledningstillfällen. Dessa grupper fortsätter under handledningen under 2020 för att därefter utvärderas. Inspelade samtal har skickats in för kodning till kodningslaboratorium som har gett objektiv skriftlig återkoppling.

 

Hur kommer projektet utvärderas?

Utvärdering av projektet kommer att ske med hjälp av enkäter, före och efter handledningsperioden, om tilltron till den egna förmågan att genomföra MI samtal med patienter med psykisk ohälsa. Det kommer även att ske fokusgruppsintervjuer för att ta reda på deltagarnas upplevelser av att delta i  den kollegiala handledningen  i MI.

 

Vad hoppas vi på kommer att ske under 2020 ?

Vi hoppas att fler deltagare inspireras till att skicka in samtal under 2020 till kodningslaboratorium. MI-färdigheter kan mätas och kodningsresultatet är beskrivet  ”som att få ett kvitto på hur mycket MI  det finns i ett samtal”. Detta är ett unikt tillfälle att kostnadsfritt kvalitetssäkra sin samtalsstil !

 

Vilket mål har då projektet slutligen ?

Målet är att REKO ska kunna erbjuda patienter med psykisk ohälsa kvalitetssäkrade MI-samtal.  

Vill du veta mer om ovan beskrivet projekt ? Se tidigare blogginlägg från 2019 eller kontakta mig på anne.claesson@sll.se

 

 

tisdag 20 augusti 2019Rehabkoordinatorer (REKO) samtalar om Motiverande samtal, MI, och om projekt kollegial handledning i MI för REKO:


”Hur hittar jag hem med MI som REKO ? ”


Det är maj 2019 och några REKO har samlats för fokusgruppsintervju i samband med handledningstillfälle. De har deltagit och deltar i den pågående, regelbundna grupphandledningen i MI (4 tillfällen per år)  sedan 2018 och har intervjuats om vad som fick dem att delta i handledningen och vilken betydelse handledningen haft för dem för tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal. De har alla gett sitt godkännande till att publicering av intervjun sker.


Så, vad fick dem att delta i projektet ?
Någon beskriver MI som:


 ”ett hantverk” som kräver ”övning och handledning”, en annan beskriver  att det var för att  repetera, få bolla med andra, diskutera senaste forskningen, hänga med i utvecklingen utveckla, ta upp problematik kring metoden och gå vidare” som hen valde att delta i projektet.
Frågor som ”hur ska vi samsas MI och jag i den här rollen? ”och ”hur hittar jag hem med MI som REKO ?” kom upp och visar på att REKO-rollen är ny, komplex och under utveckling.


En REKO uttryckte:
 ”eftersom det är en försöksverksamhet och vi håller på att uppfinna  något så finns det ett jättestort behov att bara bolla, prata, hantera och göra bättre ” och samma person sa även ” jag kände och känner väl fortfarande ibland frustration, i den här nya yrkesrollen och att ha stort behov av att ha verktyg, att kunna arbeta med patientens process också,  vi möter  patienten som vi ska stödja att  återfå arbetsförmåga och hitta en väg ut ur sjukskrivningen, det här kändes från början  som ett sätt att få stöd i den här nya rollen som REKO det gjorde att man kanske kunde bli lite professionell så att det inte bara blir  att man bara  håller på och pratar i allmänhet, lite mer substans, är ju en metod som har evidens.”


Slutligen var de överens om  fördelen med att handledningen var enbart för REKO:
"har ju varit väldigt bra för att REKO är en ny funktion och inte så klart hur man använder MI i den rollen” så ”man behöver handledning i REKO-rollen också, Det blir lite dubbel handledning” konstaterar en av dem.


Vilken betydelse har då handledningen med återkoppling från grupp och handledare haft  för dem vad gäller tilltron till den egna förmågan att genomföra MI-samtal?


De beskriver dels att:
”det är stärkande att våga spela in (samtal), jobba vidare med det, finns alltid något positivt, även om det är svåra samtal, det får man respons på, så det är ju väldigt bra” och dels ” att det är positivt att hjälpa andra:  kunna ge feedback dels ge feedback höra vad är som är bra och  vad är mindre bra...  jag blir säkrare på min förmåga att identifiera höra vad är det som är bra och vad det blir mindre bra,  det stärker min utveckling, det gör mig säkrare.


En REKO uttrycker:
”Min tilltro har ökat allt eftersom. Få höra sig själv med andra,  det var jätteläskigt första gången. Stärkt mig att känna mig modig, utelämnande, samtidigt utvecklande positiv känsla att våga, gå utanför sin komfortzon samtidigt får man tillbaka att man höjer sin kompetens, det är väldigt så och man sitter och lyssnar utifrån: titta på saker som händer i rummet ; tror det är likadant jag gör när jag är med patienten nu ”vad är det som händer ”? och sen går in igen så man inte bara slukas i det.”


En annan REKO beskriver att:
”handledningen har verkligen varit stärkande, eftersom man kan känna att MI var abstrakt i början, svårt att greppa ”vad är det man gör egentligen ? ” i och med handledningen varit mer konkret och återkopplingen gör MI konkret.”


Och en REKO strålar när hen utbrister ” jag tycker man blir glad, det ger glädje i mitt jobb, inspiration, pröva nytt, igen, testa, väcker inspiration framåt tycker jag handledningen ger ”. Och övriga två instämmer J J J.


Projektet rullar vidare och redan i september startar 2 nya handledningsgrupper i MI med bland annat deltagare som avslutade grundkursen i MI i våras. Det blir spännande att följa och höra  hur de upplever handledningen om 12 månader. 


Så genomförs en  kostnadsfri grundkurs till för REKO i höst, se länken http://akademisktprimarvardscentrum.se/kurser?view=event&id=919


för mer information och bokning. Plats finns kvar! Grundkursen följs av  regelbunden grupphandledning.


Så håll utkik om du är intresserad att veta mer om projektet!  


 Vill du veta mer om REKO-uppdraget? Läs då gärna tidigare blogginlägget.


Vad tänker du när du läst denna text ? Vad väcker den för tankar och frågor hos dig ? Välkommen att höra av dig till mig på  anne.claesson@sll.se